1. INTRODUKTION

Vi värnar om din integritet, därför är vår integritetspolicy viktig för oss. Policyn förklarar hur vi hanterar din data.

Ansvarig för webbplatsen och behandling av personuppgifter är
https://www.benellaregnbage.se.
Raisioaqua Ltd, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio

Denna policy innehåller:

1. Introduktion
2. Vilka personuppgifter vi hanterar, varför och hur länge
3. Teknik
4. Dina rättigheter
5. Vilka vi delar din data med
6. Säkerhet
7. Ändringar och justeringar av vår integritetspolicy
8. Kontakt

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI HANTERAR, VARFÖR OCH HUR LÄNGE

a. Följande data kan samlas, lagras och sparas:

Information om din enhet, inklusive din IP-adress, geografiska position, webbläsare och operativsystem.

Information om dina besök på denna webbplats, hänvisningskälla, besökslängd, visningar och sökvägar.

Informationen du anger för att medverka i tävlingar och event.

Information som genereras när du använder vår hemsida, så som hur ofta, när och under vilka omständigheter du besöker webbplatsen.

b. Varför vi hanterar personuppgifter och data

Vi använder oss av personuppgifterna för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster.

Vi använder också personuppgifter för att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event.

Laglig grund: Berättigat intresse. Det är nödvändigt att vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Det är liksom nödvändigt att vi samlar in och behandlar personuppgifter för att tillgodose vårat och våra kunders berättigade intresse av hanteringen av deltagande i tävlingar och event.

c. Lagringsperiod

Vi sparar informationen vi använder för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften, dock max 3 år, eller så länge lagen kräver.

Vid tävlingar och event lagrar vi dina personuppgifter under tävlingens/eventets period, inklusive eventuell utvärdering.

Vi raderar din information om du kräver det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen.

 

3. TEKNIK

a. Cookies

En cookie är en textfil som lagras på din enhet och som sparar vissa inställningar och data. Vi använder oss utav cookies för att du skall slippa göra vissa inställningar flera gånger på vår webbbplats, t.ex. språkinställningar och innehåll i online-formulär. Det är också genom cookies vi har möjlighet att analysera trafiken på webbplatsen, t.ex. hur ofta en sida har besökts.

För att förhindra att cookies sparas i din dator kan du ändra inställningar i din webbbläsare.

b. Analys

Vi analyserar trafiken på vår webbplats m.h.a. Google Analytics. Google Analytics är en analystjänst tillhandahållen av Google LLC. (”Google”) som använder sig av cookies för att kunna generera rapporter över aktiviteter på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till hemsideaktiviteter och internetanvändning till oss. För att förhindra informationsdelning till Google Analytics kan du välja att stoppa cookie-lagring på din enhet, se 3a.

c. Inbäddad innehåll från andra webbplatser och länkar

På denna webbplats kan inbäddat innehåll från andra webbplatser förekomma samt länkar som tar dig vidare till andra hemsidor. Denna integritetspolicy gäller endast hemsidan www.benellaregnbage.se och vi ansvarar ej för andra sidors innehåll och integritetspolicys.

Dessa andra webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll.

 

4. DINA RÄTTIGHETER

a. Rätt till tillgång

Du har rätten att begära att få en bekräftelse på, och få tillgång till, uppgifterna vi behandlar om just dig. Om du begär om tillgång kan vi behöva fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Om din begäran är orimlig eller uppenbart ogrundad får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran. Vi besvarar en begäran utan onödigt dröjsmål och vanligtvis inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran informerar vi dig om det.

b. Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas ifall dina personuppgifter är felaktiga. Du har också rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas om tillägget är relevant med hänsyn till syftet med behandlingen av uppgifterna.

Vi har rätt att på eget intiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

c. Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om:

  • Uppgifterna inte längre behövs för de syften som de samlades in för
  • Behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
  • Behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål och du motsätter dig behandlingen
  • Du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
  • Behandlingen av dina uppgifter hanteras på ett olagligt sätt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Personuppgifter samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och om insamlandet skett i samband informationssamhällets tjänster, t.ex. sociala medi

Vi kan i vissa fall ha rätt att neka din begäran om radering. T.ex. om vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag. Det kan vara skyldigheter som kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi skulle vara förhindrade att tillmötesgå din begäran kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

d. Rätt till begränsning

Du har rätt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Om du bestrider att de personuppgifter vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under tiden vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Du har rätt att begära rätt till begränsning av dina personuppgifter när behandlingen grundar sig på berättigat intresse.

Om behandlingen har begränsats får vi bara, utöver själva lagringen, behandla up- pgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

e. Direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Du invänder mot användandet av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte genom att kontakta oss, se 8.

f. Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 

5. VILKA VI DELAR DIN DATA MED

a. Självständiga personuppgiftsansvariga.

Att företag är självständiga personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företagen ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan dela dina personuppgifter med är t.ex. statlig myndighet.

b. Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • Transporter (logistikföretag och speditörer).
  • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med våra personuppgiftsbiträden sker det endast för de syften som är förenliga med de syften vi samlat in informationen för.

 

6. SÄKERHET

Vi garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåtet offentliggörande.

 

7. ÄNDRINGAR OCH JUSTERINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Den information som anges ovan kan förändras och justeras vid teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i vår organisation eller affärsstrategi.

 

8. KONTAKT

Raisioaqua Ltd, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio